Przepisy prawne dotyczące palarni oraz wyznaczania specjalnych stref do palenia tytoniu.

INFORMACJE OGÓLNE

W swoim znowelizowanym brzmieniu Ustawa antynikotynowa wprowadza nowe, restrykcyjne wymogi, m.in. zakaz palenia na terenach wszystkich placówek ochrony zdrowia i oświaty (w tym szkół wyższych), na przystankach i w pomieszczeniach obiektów sportowych, oraz co najważniejsze, wprowadza daleko idące zmiany dotyczące zakazu palenia w miejscach publicznych, lokalach oraz biurach. Podaje również definicje „Palarni” jako pomieszczenia, w którym można palić.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. Nr 81, poz. 529, z dnia 14.05.2010r.

USTAWA WPROWADZA

Podana została definicja „Palarni” (zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy):
Wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy):

1. na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3. na terenie uczelni,
4. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2,
5. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8. na przystankach komunikacji publicznej,
9. w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

ALE W WIELU Z TYCH MIEJSC DOPUSZCZALNE JEST ZAINSTALOWANIE NASZEJ PALARNI.

Możliwość utworzenia palarni (zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy):

1) w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
2) w hotelach,
3) w obiektach służących obsłudze podróżnych,
4) na terenie uczelni,
5) w pomieszczeniach zakładów pracy,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

O CZYM POWINIEN PAMIĘTAĆ WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDZAJĄCY OBIEKTEM?

• Palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach („Palarniach”) wyposażonych w dostateczną ilość popielniczek;
• Palarnie powinny być usytuowane w sposób nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego;
• W palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia;
• W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny;
• W pomieszczeniach zakładów pracy, a także w obrębie 10 m od siedziby firmy, nie będzie można palić wyrobów tytoniowych;
• Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu.

KARY PRZEWIDZIANO ZA ZŁAMANIE ZAKAZU PALENIA (zgodnie z art. 13 ustawy):

• Kara dla osoby palącej:
– 500 zł:
– palenie w miejscach objętych zakazem.

• Kary dla właścicieli lokali, sklepów, punktów usługowych, itp.
– 2000 zł:
– brak informacji o zakazie palenia w lokalu,
– sprzedaż papierosów luzem bez opakowania,
– sprzedaż papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk,
– sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18,
– sprzedaż wyrobów tytoniowych w automatach – sprzedaż wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz sportowo-rekreacyjnych.

– do 200 000 zł albo karze pozbawienia wolności (lub obu karom naraz):
– reklamuje, promuje lub sponsoruje wyroby tytoniowe, rekwizyty tytoniowe i produkty imitujące wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symbole związane z używaniem tytoniu w miejscach publicznych,
– eksponuje w punktach sprzedaży przedmioty imitujące opakowania wyrobów tytoniowych.

USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010r.